ផ្សិត​ចម្លែក តែ​១​យប់ រីក​ប៉ុន (​ឌួន​យួន​) នៅ​ខេត្ត​ដាកឡាក់ ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN