​លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង​៖ ការសិក្សា​ពី​កត្ដា​គ្រោះថ្នាក់ នៃ​ជំងឺមិនឆ្លង ដើម្បី​បម្រើ​សុខុមាលភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN