តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឃើញ​បក្សី​កាច់​សម្បុក​ដែរឬទេ​? មើល​វា​ហើយ អ្នក​យល់​យ៉ាងណាដែរ​? (មានវីដេអូ) – CEN