ពឹង​ឲ្យជួយ​ឌុប​ទៅ​ផ្ទះ ឃើញ​ឱកាសល្អ​និង​ស្ងាត់ ចាប់រំលោភ​នាង​បានសម្រេច ហើយ​ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN