៨​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៧ ភ្ញៀវទេសចរ​ចិន មក​ទស្សនា​ប្រទេស​កម្ពុជា ឈរ​លំដាប់​ទី​១ – CEN