ផ្សព្វផ្សាយ​ទេសចរណ៍​ឥណ្ឌា នៅ​កម្ពុជា និង​ស្នើ​ឲ្យមាន​ការតភ្ជាប់​ជើងហោះហើរ​ត្រង់​កម្ពុជា​ឥណ្ឌា​ – CEN