សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ នគរបាល​ទាំងអស់​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​តាម​វិជ្ជាជីវៈ​កុំ​អាង​អំណាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​ស្រេច​តែ​ចិត្ត ធ្វើឲ្យ​ខូច​ឈ្មោះ​ស្ថាប័ន – CEN