បង្ក្រាប​ទំនិញ​ប្រភេទ​ថ្នាំ​ជី​ជំនួយ​ជាង​១០​តោន​នាំ​តាម​ទូក​ចូល​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម​មក​លក់​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN