​ថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀង ចត​ឡាន​មិនដឹង​ទិស​តំបន់ មានអី​អស់​ឡាន​មួយ​លេង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN