រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម និង​អគ្គរដ្ឋទូត​អូស្ត្រាលី ចុះ​ពិនិត្យ​មើល​ធ្វើ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​បង្ហាញ​តាមរយៈ​ការធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ – CEN