ចរចា​ថ្លៃ​លើ​គម្រោង​សាងសង់​អាងទឹក រក្សា ស្ថិត​នៅក្នុង​ស្រុក​រវៀង​ – CEN