កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់​នៅ​កម្ពុជា រំពឹងថា នឹង​នៅ​បន្ត​កើត​មាន​តាមរយៈ​ការ​ងើប​ឡើងវិញ របស់​វិស័យ​នាំចេញ ទេសចរណ៍ និង​កសិកម្ម ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យ​ស្ទុះ​ទៅមុខ​ – CEN