សាហាវ​មែន​និស្សិត​អាមេរិក ដោះ​ខោ​អាវ​ចេញ​ពេល​កំពុង​ការពារ​និក្ខេបបទ​ – CEN