ចិនដេញកាប់គ្នាកក្រើកផ្អើលក្រុងព្រះសីហនុ នៅយប់ថ្ងៃទី១០ ឧសភា – CEN