អភិបាល​រាជធានី​ ៖​ កីឡា​ជា​ថ្នាំ​នៃ​សុខភាព ហើយកីឡា​អាច​នាំ​ឲ្យចៀសផុត​ពី​ជំងឺ​ – CEN