ស្ត្រី​ប្រើ​រូបភាព​សត្វព្រៃ​មក​ធ្វើ​ម្ហូប បាន​សារភាព​កំហុស​ – CEN