រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​ពង្រឹង​នីតិរដ្ឋ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN