សាំង​ស៊ុប​ពែរ​សម្រាប់​អ្នកមាន អ្នកក្រ​ចាក់​តែ​សាំង​ធម្មតា រង​ការរិះគន់​ពី​មហាជន​ – CEN