នីតិវិធី​នៃ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត ការ​លុបឈ្មោះ​យានយន្ត​ចេញ​ពី​បញ្ជី និង​ការប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ នឹង​មាន​ភាព​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​ – CEN