ព្យាបាល​ជំងឺ​ដេក​មិន​លក់​បាន​ប្រសើរ​ជាង​ថ្នាំ​គេង​រាប់រយ​ដង ប៉ុន្តែ​ពុំ​សូវ​មាន​អ្នក​ដឹង​ – CEN