ភ្លៀង​បន្ត​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ នៅ​រាជធានី​ខេត្ត​មួយចំនួន ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​ឧសភា​ – CEN