សិប្បកម្ម​ផលិត​ស្ករត្នោត​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន​៤៣​ទីតាំង ផលិត​ស្ករត្នោត មិន​មាន​វត្ថុ​ធាតិ​ដើម​ពី​ទឹកត្នោត ត្រូវ​បិទ​ – CEN