ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន អាច​ចូលរួម​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN