ប្តូរ​ទម្រង់​នៃ​សន្លឹក​វិញ្ញាបនបត្រ សម្គាល់​ម្ចាស់​អចលនវត្ថុ ដោយ​មានភ្ជាប់ QR Code ការពារ​ការ​ក្លែងបន្លំ​ – CEN