គ្រួសារ​មួយ​ចាត់ទុក​រាសី​ខ្ពស់ និង​រួចផុតជីវិត​​ទាំង​​ព្រលឹងចុងសក់ ខណៈ​ចុះ​ពី​រថយន្ត​ដើម្បី​ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ព្រហើន​នេះ​ជាមួយ​ខ្លា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN