“​រង​ទណ្ឌកម្ម​” អាមេរិក ក្រុមហ៊ុន ZTE របស់​ចិន​ធ្លាក់​ក្នុង​សភាព “​គាំង​ដំណើរការ​” – CEN