បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ ICall and Vfone កិបកេង​ប្រាក់​ក្រុមហ៊ុន ជិត​មួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដោយ​ចាញ់ល្បែង ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN