នុះ​! រថយន្ត​ហាយ​ឡិន​ឌ័​រ ចូល​ចាក់​សាំង​​អស់​​៥០​​ដុល្លារ​​​ដាក់​មេ​ប្រូច​អត់​ឲ្យ​លុយ​គេ ឥឡូវនេះ ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​បណ្តើរៗ​ហើយ តាម​ពិតជា​រថយន្ត​… – CEN