សុំឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ការពារ​សន្តិភាព និង ស្ថាបនិក​សន្តិភាព ដើម្បី​សុខដុម​រមនី និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ – CEN