ក្រសួង​ធនធានទឹក បញ្ចេញ​របាយការណ៍ ពី​កម្រិត​បរិមាណ​ទឹកភ្លៀង​ពីថ្ងៃ​ទី ១៤ ដល់ទី ១៥ ខែឧសភា​ – CEN