ឥណ្ឌូណេស៊ី ៖ ការប្រយុទ្ធ​ដោយ​កាំភ្លើង​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​និង​ការ​ដោះ​គ្រាប់បែក​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN