ពូ​គំរាម​សម្លាប់​រំលោភ​ក្មួយ​ស្រី បាន​សម្រេច​ជា​ច្រើន​ដង តាំងពី​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ រហូតដល់​១៦​ឆ្នាំ ទើប​បែក​ការណ៍​ – CEN