ធនាគារជាតិ ចេញផ្សាយ​ក្រដាសប្រាក់ ២០០០០ រៀល គំរូ​ថ្មី​ – CEN