​អម្បូរ​សត្វ​ដែល​បន្ត​ពូជ​ច្រើន​ដល់​ថ្នាក់​អស់​ជីវិត​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ – CEN