គប្បី​ទៅ​ជួប​វេជ្ជបណ្ឌិត​ភ្លាម ប្រសិនបើ​អ្នក​ពិនិត្យ​ឃើញ​ក្រចកដៃ​របស់ខ្លួន​មាន​សញ្ញា ៣ ចម្លែក​ – CEN