រដ្ឋមន្ត្រី វង សូ​ត​៖ ពង្រឹង​បន្ថែម​លើ​តួនាទី​របស់​គ្រួសារ ក្នុងការ​មើលថែរក្សា​កូន ឲ្យក្លាយ​ជា​ពលរដ្ឋ​ល្អ​ – CEN