ប៉ូលិស​ឆែកឆេរ​ភូមិគ្រឹះ​ឯកជន​អតតី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី Najib Razak – CEN