ដីតំបន់ការពារជិត ១ម៉ឺនហិចតារ នៅតំបន់អភិរក្សខេត្តមណ្ឌលគីរី ត្រូវបំផ្លាញ – CEN