សន្លឹកឆ្នោត Free ត្រូវ​បាន​លុយ ៤,៣៨ លាន​ដុល្លារ – CEN