ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ស្ថានភាព និង​ឥទ្ធិពល​របស់​ព្យុះ​ទី​២៣ ឈ្មោះ​ដំរី (DAMREY) – CEN