អនុប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា គាំទ្រ​ចំពោះ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ល្អ​រវាង​សភា​កម្ពុជា និង​បារាំង​ – CEN