ស៊ឹម ថៃ​ណា ឈឺចិត្ត​ម្ដាយ​កំពុង​ដេក​ឈឺ ហើយ​ជួប​រឿង​មិន​សប្បាយចិត្ត​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ទៀត​ – CEN