ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក អ្នកស្រី Vina នឹង​ក្លាយជា​នាយក CIA ស្រី​ដំបូងបង្អស់​របស់​អាមេរិក​ – CEN