ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ជំងឺ​អេដស៍ នៅ​ឃុំ​រកា ទទួលបាន​ការយកចិត្ត​ទុកដាក់ ហើយ​មួយចំនួន​បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ធ្ងន់​រហូត​ដល់​ស្លាប់​ – CEN