សមាគម​រោងចក្រ ស្នើសុំ​ពិចារណា​កំណត់​ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ជា​ដំណាក់កាល​ – CEN