អនុវត្ត​ច្បាប់​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា បាន​បង្ក្រាប និង​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​យ៉ាងសកម្ម ដើម្បី​ការពារ​សិទិ្ធ​ស្របច្បាប់​ – CEN