​រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ អះអាងថា កម្ពុជា​ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​វិនិយោគ និង​ទេសចរណ៍​ចិន​ – CEN