ភ្ញាក់ផ្អើល​ជាខ្លាំង​! ខណៈ​កំពូល​តួឯក​ស្រី​ក្នុង​រឿង​បុព្វេសន្និវាស កញ្ញា Bella ត្រូវ​ប៉ូលីស​ហៅ​សួរនាំ ក្នុងករណី​… – CEN