ករណី​កម្មករ​និយោជិត​ទទួល​សេវា​ព្យាបាល​ឥតគិតថ្លៃ ប​.​ស​.​ស​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ហើយ​ចេញ​សេចក្តីបំភ្លឺ​ដោយ​ខ្លួនឯង​បញ្ជាក់​ឲ្យ​កាន់តែ​ច្បាស់​ – CEN