អភិបាលក្រុង និងខេត្តព្រះសីហនុ អំពាវនាវដល់មន្ត្រីរាជការ ពលរដ្ឋ សិស្សនិស្សិត និងវិស័យឯកជន ឲ្យចូលរួមសំអាតបរិស្ថាន – CEN